GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÂY NAM BỘ

Chương trình KH&CN cấp Quốc gia phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (gọi tắt là Chương trình Tây Nam Bộ) được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt năm 2014, giao cho hai cơ quan đồng chủ trì là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình được xây dựng với các mục tiêu:
1. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Đề xuất và triển khai các giải pháp khoa học và công nghệ liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên kết vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

3. Triển khai có hiệu quả các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nam Bộ đã được xác định trong chiến lước phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.

Nội dung Chương trình:

Tập trung theo hướng ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế bền vững, phát triển xã hội bền vững và bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai cho vùng ĐBSCL. Ngoài ra, Chương trình còn triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực, các khu vực; quản lý tổng hợp vùng, liên vùng và hội nhập quốc tế.

 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 

1. Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

2. Nghiên cứu các giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên kết vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

3. Triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam Bộ

Nội dung chi tiết