Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê theo quy định của Luật Thống kê 2015.

admin 13 Tháng Chín, 2018

1. Nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách trung ương và địa phương bảo đảm

Theo Thông tư số 109/2016 thì các khoản chi sau đây sẽ nằm trong nội dung chi của các cuộc điều tra thống kê được ngân sách nhà nước bảo đảm gồm có:

– Chi hỗ trợ xây dựng phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê khoán tối đa 30 triệu đồng và chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê khoán tối đa 30 triệu đồng đối với cơ quan chủ trì điều tra thống kê ở trung ương và 10 triệu đồng đối với cấp tỉnh.

– Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên thống kê theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê và chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê theo Thông tư 97/2010/TT-BTC;

– Chi in tài liệu hướng dẫn điều tra thống kê, sổ tay nghiệp vụ cho điều tra viên thống kê, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu điều tra thống kê, xuất bản ấn phẩm điều tra thống kê;

Một số nội dung chi khác được quy định tại Thông tư 109 như: Chi tiền công; chi cho đối tượng cung cấp thông tin; chi vận chuyển tài liệu điều tra thống kê; chi xử lý kết quả điều tra thống kê;…

Đối với các địa phương thì Thông tư 109/TT-BTC quy định thì mức chi cho các cuộc điều tra thống kê căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương không quá mức tối đa theo ngân sách trung ương. Trường hợp cần thiết có thể chi vượt nhưng không quá 20%.

Nội dung và mức chi của Tổng điều tra thống kê quốc gia cụ thể xem tại Thông tư 109/BTC.

2. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

Thông tư 109 năm 2016 quy định việc lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Theo đó nội dung cụ thể như sau:

– Lập, phân bổ dự toán: Cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng dự toán kinh phí điều tra thống kê cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan gửi cơ quan chủ quản trực tiếp để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình phê duyệt.

– Điều chỉnh kinh phí: Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì tổ chức cuộc điều tra thống kê được quyền điều chỉnh mục chi, nội dung chi, định mức chi trong phạm vi tổng dự toán kinh phí được giao.

– Chứng từ thanh toán đối với cuộc điều tra thống kê khác nhau tùy vào nội dung chi được giao khoán hay không được thanh toán khoán.

– Quyết toán kinh phí điều tra thống kê.

Thông tư 109/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Đính kèm

  • 1023961
    Hôm nay : 17
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023961
  • Top