Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Hướng dẫn định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước

13-09-2018

Order by Date Tên Đính kèm Thongtulientich55_2015_TTLT-BTC-BKHCN (135 kB)Thongtulientich55_2015_TTLT-BTC-BKHCN (135 kB)Thongtulientich55_2015_TTLT-BTC-BKHCN (135 kB)Thongtulientich55_2015_TTLT-BTC-BKHCN (135 kB)Thongtulientich55_2015_TTLT-BTC-BKHCN (135 kB)55_2015_TTLT-BTC-BKHCN_m_273180 (124 kB)

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hướng dẫn việc khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định 95/2014/NĐ-CP về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN.

13-09-2018

1. Quyết định phương thức khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư liên tịch 27 quy định nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: – Nhiệm […]

Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra thống kê theo quy định của Luật Thống kê 2015.

13-09-2018

1. Nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách trung ương và địa phương bảo đảm Theo Thông tư số 109/2016 thì các khoản chi sau đây sẽ nằm trong nội dung chi của các cuộc điều tra thống kê được ngân sách nhà nước bảo đảm gồm […]

Trang 1 trên 512345
  • 1023961
    Hôm nay : 17
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023961
  • Top