Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ, mã số:
Tên đề tài: Xây dựng và triển khai mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá trị cho ngành hàng cây có múi (bưởi và cam sành) ở vùng Tây Nam Bộ.
Mã số: KHCN-TNB.ĐT/14-19/C12
Thuộc: Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ, mã số: KHCN-TNB/14-19.

Mục tiêu nhiệm vụ:
Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng và triển khai mô hình chuỗi giá trị cho ngành hàng bưởi và cam sành ở vùng Tây Nam Bộ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm bưởi và cam sành, nâng cao thu nhập cho nông hộ và giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích kinh tế của các tác nhân trong chuỗi, qua đó phát triển ngành hàng bưởi và cam sành ở vùng Tây Nam Bộ một cách bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
– Phân tích thực trạng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ ngành hàng bưởi và cam sành ở vùng Tây Nam Bộ.
– Xác định các tác nhân tham gia chuỗi giá trị và phân tích lợi ích kinh tế của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ngành hàng bưởi và cam sành ở vùng Tây Nam Bộ.
– Phân tích giá trị gia tăng và sự phân phối giá trị gia tăng giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ngành hàng bưởi và cam sành vùng Tây Nam Bộ.
– Xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất và cung ứng bưởi và cam sành theo tiêu chuẩn VietGAP.
– Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng trái bưởi da xanh, 5 roi, cam sành thị trường nội địa, xuất khẩu.
– Xây dựng mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp cũng như tiêu thụ bưởi và cam sành hàng hóa.
– Đăng ký nhãn hiệu vùng cho bưởi da xanh, bưởi 5 roi và cam sành vùng Tây Nam Bộ.
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ, phát triển ngành hàng bưởi và cam sành vùng Tây Nam Bộ bền vững.
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Võ Hữu Thoại
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Cây ăn quả miền Nam
Tổng kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.500 triệu đồng
Kinh phí từ nguốn khác:
Thời gian thực hiện: từ tháng 09/2017 đến tháng 12/2019, gia hạn đến tháng 06/2020

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc CTTNB_ TS. Vo Huu Thoai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *